Komentáře

Facebook

Mezinárodní den žen

Chráněno: Zápis z členské schůze MO ČSSD Orlová ze dne 20. 1. 2020

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Pozvánka na schůzi MO – 20.1.2020

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem místního předsednictva MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na výroční členskou schůzi, která se uskuteční  dne 20. 1. 2020 od 17:30 hodin v DKMO v  Orlové.

Program:

  1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
  2. Hodnotící zpráva předsedy
  3. Zprávy z OP, KP a OKK
  4. Informace ze ZM
  5. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

PF 2020

Glosa : Vedení města stále neví, že SPD v Orlové již dávno není

V orlovských novinách  ze dne 25.10.2019 v článku „K situaci v domově Vesna“ podepsaném  Chlubnou, Koláčkem st. a Kubalovou je opět uvedeno, že SPD je součástí vládnoucí koalice v Orlové.

To samozřejmě již řadu měsíců není pravda. A to je všeobecně známo. Sami bývalí členové SPD – pánové Owczarzy, Dendis, Vršanský, Eliz se  na svých stránkách správně nazývají jako nezařazení. Koneckonců stejně jako bývalí poslanci parlamentu vyloučení z SPD a jiní.  Proč koaliční partneři jmenovaných nezařazených pánů, tj. Nezávislí, KSČM, VO a Změny stále jejich nový politický status ignorují, odmítají ho respektovat a matou tímto jednáním veřejnost, je záhadou.  

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů !

Glosa : Byl Babiš agentem STB a je vlastníkem Agrofertu? Co je a není pravda?

1) Babiš tvrdí, že soud již třikrát rozhodl, že nikdy nebyl agentem STB. To je pravda.

ALE již neříká, že Ústavní soud SR tato rozhodnutí zrušil a že žádné platné rozhodnutí soudu, že Babiš agentem STB nebyl, dnes není. Nadále tedy platí, že agentem STB byl.

2) Babiš tvrdí, že Agrofert nevlastní a že ten je součástí svěřenských fondů. To je pravda.

ALE již neříká, že do jejich čela jmenoval lidi jemu spřízněné zejména neříká, že když skončí svou funkci premiéra vlády, že se stane znovu plnohodnotným vlastníkem Agrofertu. Logicky tedy musí mít stále zájem dohlížet na činnost Agrofertu, na přidělování dotací, prostě na tom v jaké kondici Agrofert jednou převezme zpět.

Každý si tedy sám může udělat obrázek, zda Babiš lže, či mluví pravdu, resp. do jaké míry si pravdu upravuje k obrazu svému.

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů !

Problém Vesna a co na to vedení města?

V Orlovských novinách dne 25.10.2019 byl publikován článek „K situaci v Domově Vesna.“

V článku se uvádí, že Vesna je dlouhodobě neřešený problém, který jde za bývalým vedením. No. Problém s nezákonným vybíráním nájmů na Vesně od 18 lidí ve výši cca 350.000,- korun vznikl koncem roku 2018 a trval až do září 2019, resp. dosud není řádně vyřešen. Tedy za nového vedení. Pokud nové vedení od počátku vědělo, že Vesna je problém, tak proč ho řádně neřešilo? Místostarostka č.2 Kubalová v náplni práce fakticky nemá nic jiného než sociální služby a navíc jako bývalá šéfka domova seniorů Pohoda, nacházejícího se nedaleko  Vesny, by měla danou problematiku ovládat. Proč vedení Vesny po celou dobu  s vedením města a stejně tak opačně vedení města s vedením Vesny nekomunikovalo, neřešilo cca rok trvající problém? Proč dokonce v případě jednání s advokátem ing. Mazurka, předžalobní upomínky, žaloby a následně soudního rozhodnutí vedení Vesny nekonzultovalo další postup s právním odborem města? Podobně např. vedení KD, rovněž příspěvková organizace města, využívá  soukromé právní služby namísto městských právníků. Panují zde nějak zvláštní vztahy. Ještě v červenci 2019 rada města rozhodla vyplatit ředitelce Vesny prémie za mimořádné pracovní výsledky. Jaképak měla rada města podklady pro takovéto rozhodnutí? Vedení města má zpracovány dva audity na hospodaření Vesny, jeden dokonce již z konce roku 2018, které poukazují na různé nedostatky v činnosti Vesny. Jak vedení města s těmito audity naložilo? Padla trestní oznámení nebo byly podniknuty jiné právní kroky? Pokud je nám známo, tak se nestalo dosud nic moc. Vedení města píše, že zajistí  vymáhání vzniklé škody. Škoda vznikla zatím jen v řádu několika  tisíců korun za náklady prohraného soudního řízení a dále za uhrazené úroky z prodlení.  Problém ale zde byl přece opačný, že se Vesna obohacovala na úkor svých klientů. Postiženým již byly „ukradené“ peníze  vráceny, to je správně.  Ale kromě „okradené“ paní v kauze, kterou  inicioval ing. Mazurek, která již obdržela i úroky z prodlení s vrácením dlužné částky, dosud  se vedení města vůbec nezabývalo vrácením úrokům z dlužných částek v řádu desítek tisíc korun dalším „okradeným“ klientům Vesny. A pokud tyto úroky z prodlení budou postiženým vyplaceny, a na to mají  postižení samozřejmě plné právo, pak se jedná o další škodu, kterou je nutno uplatnit vůči odpovědným pracovníkům Vesny. Vyzývali jsme již vedení města k vyvození pracovněprávní odpovědnosti  vůči odpovědným pracovníkům, k vrácení neprávem vyplacených prémií za „vynikající“ prac. výsledky vyplacené některým pracovníkům Vesny. Jak se tyto věci řeší, pokud ovšem vůbec se řeší, o tom v článku orlovských novin není ani slovo.

A na závěr – zastupitelstvo města schválilo dne 21.10.2019 Vesně mimořádnou dotaci ve výši 1.907.000,- korun. Součástí částky je i výše uvedených  350.000,- korun. A jsou to peníze nás všech Orlováků.

 Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů !

30. výročí obnovení československé sociální demokracie

Před 30 lety ČSSD znovu obnovila svou činnost.

Gorbačovova „perestrojka“ po roce 1985, politické změny v zemích Východního bloku, pád Berlínské zdi a posléze i demonstrace 17. listopadu 1989 v Praze na Národní třídě uvolnily v české společnosti roky potlačovanou energii a znamenaly počátek zásadních politických a společenských změn.

Již řadu let před listopadem 1989 se vytvářely vazby mezi domácími politicky aktivními činiteli sociálně demokratické orientace. V rámci Charty 77 se utvořila skupina tzv. nezávislých socialistů (Pavel Bergman, Jaroslav Mezník, Jiří Müller) pod vedením Rudolfa Battěka, která se přihlásila k programovým zásadám Socialistické internacionály a udržovala rovněž kontakty s exilovou sociální demokracií.

Celý článek naleznete zde…

30 let svobody

MO ČSSD Orlová se hlásí k odkazu sametové revoluce, i když víme a zvláště i my Orlováci, že ne vše se povedlo.

Zpráva ze zastupitelstva města ze dne 21.10.2019

K nejzajímavějším tématům jednání zastupitelstva města (ZM) patřilo dofinancování domova Vesna, poskytnutí neinvestičních dotací sport. klubům a poskytnutí dotací na vybrané sportovní akce.

1) Domov Vesna – byl zjištěn deficit v hospodaření Domova Vesna za rok 2019 ve výši 1.580.000,-. ZM schválilo Domovu Vesna mimořádnou dotaci ke krytí ztráty v hospodaření ve výši 1.907.000,- (včetně ztráty za vrácené peníze neprávem inkasovaných od klientů Vesny ve výši Kč 27.000,-). Zastupitelé řádné zdůvodnění, v jakých položkách příjmu, či výdajů, prostě proč došlo k deficitu, není. Připomínáme, že ještě v létě 2019 ředitelka rozhodnutím rady města dostala mimořádné prémie za vynikající práci. To jsou paradoxy…

2) Dotace sportovním klubům na jejich provoz byl schválen takto :

  • FK Slávia fotbal – 700.000,- Kč pro muže
  • TTC SICO, stolní tenis – 250.000,- Kč , včetně mládeže
  • TJ Orlová-Lutyně, badminton – 250.000,- Kč, včetně mládeže
  • Tenisový klub Slavia Orlová – 400.000,- Kč, včetně mládeže
  • JUDO Orlová – 30.000,-Kč, jen na děti a mládež

Vládní koalice nepochopitelně zamítla návrh opozice na navýšení dotace pro judo z 30.000,- Kč aspoň na 90.000,- Kč. Jedná se přitom o dotaci výlučně na děti a mládež v počtu 292 osob ! Takže dotace města na sportující dítě v klubu judo je 100,-Kč /rok, tj. 8,- Kč/měsíc.

3) Dotace na akci Grácia – mezinárodní závod žen v cyklistice, byla schválena dotace na roky 2020 a 2021 v celkové výši 1.100.000,- Kč. Je s podivem, že zastupitelé vládní koalice neváhali hlasovat pro jednorázovou akci Grácie, jíž se neúčastní ani jeden sportovec Orlové, ve výši 1.100.000,- na dva roky a zároveň tito stejní zastupitelé nezvedli ruku pro navýšení dotace pro téměř 300 našich dětí z Orlové o pouhých 60.000,- na celý rok, tedy na Kč 90.000,- na rok. Dotace na mezinárodní juniorský turnaj v badmintonu na roky 2020 a 2021 byla schválena v částce celkem 240.000,- Kč

Rovněž se musíme pozastavit nad tím, že materiály předkládané ZM ke schválení dotací vedením města neobsahují vůbec žádné zdůvodnění, proč některý klub (spolek) dostává od města takovou či makovou částku. Žádné zdůvodnění počtem členů, počtem dětí atd. Panuje zde naprostá netransparentnost, či libovůle. Podle toho taky přidělování dotací dopadlo.

4) Termíny a časy jednání ZM – bylo schváleno, že jednání ZM se budou konat po celý rok 2020 výlučně v dopoledních hodinách v pracovní dny od 9.00 hod. S účastí, participací veřejnosti na jednáních ZM se tedy vůbec nepočítá. Alespoň ne s její řádně pracující částí. A to na rozdíl od jiných obcích – např. Karviné, Havířovu, Bohumíně, Č. Těšínu, Rychvaldu, Petřvaldu, Dětmarovicích, Dolní Lutyni atd. atd., kde obec hlas svého občana respektuje, váží si ho více, dává mu větší prostor k účasti na řešení základních otázek města.

5) Byla schválena energetická koncepce města Orlová na roky 2020-2044. V podstatě ze zastupitelů ji nikdo nerozumí, ale nakonec na druhý pokus schválena byla.

6) Byla zvolena šestá členka kontrolního výboru paní Pavla Zajícová, učitelka MŠ. Nadále zbývá dovolit sedmého člena KV, aby tento mohl být konečně opět plně funkční. Odvolávání členů KV jde vedení města prostě lépe, než dovolení nových nástupců za odvolané.

ZM trvalo zhruba 1,5 hodiny od 9.00 do 11.00 hod., včetně půlhodinové pauzy.