Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Chráněno: Chráněno: Zápis z členské schůze MO ČSSD Orlová ze dne 16. 9. 2019

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Glosa : Orlová jako č. 206 a bezdoplatkové zóny

V posledním čísle Orlovských novin z 30.8.2019 starosta a podobně v médiích místostarostové Koláček a Kubalová uvádějí, že poslední 206. místo v hodnocení obcí bylo Orlové uděleno neprávem (viz aktuality na webu města Orlová), že Orlová není špatné město k žití. Hned pak následuje zpráva vedení města o zřízení celkem pěti bezdoplatkových zón, tj. sociálně vyloučených oblastí, cizím slovem prostě a výstižně ghett, která se týkají podstatné části Orlové (viz webové stránky města Orlová).

Bezdoplatková zóna dle zákona může být vyhlášena jen v místě, kde existují těžko zvladatelné sociálněpatologické jevy – zvýšená kriminalita, drogy, alkoholismus, kde je „strach“ pouštět děti ven na ulici atd. Vydáním rozhodnutí, které podstatnou část Orlové prohlašuje za ghetta, je pro Orlovou ranou do týla. A to přímo od vlastního vedení města.

Korunu všemu pak dává reportáž s rozesmátými tvářemi členů vedení města z chorvatskocrikvenických pláží, které jsou vsunuty mezi výše uvedené články, kde vedení města již letos poněkolikáté „usilovně“ pracuje pro blaho našeho města.

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů !

V Orlové zřízena ghetta!

Vedení města vydalo opatření obecné povahy, kterým se v Orlové zřizuje hned pět sociálně vyloučených oblastí, tj. ghett, v nichž nebudou poskytovány Orlovákům soc. dávky – doplatky na bydlení. Sociálně vyloučenou oblastí, ghettem se laicky řečeno rozumí oblast, v níž je nadměrně páchána trestná činnost, přestupky, požívá se nadprůměrně alkohol a drogy atd., tedy oblast, v níž prostě není bezpečno, a zvláště ne pak pro děti.

K těmto oblastem dle stávající koalice ve vedení města patří zejména 5. etapa, Masarykova ulice, ulice Ke Studánce, Orlová – Poruba a dalšíMěsto bylo rozděleno na tzv. slušné oblasti a na ty ostatní – ghetta. Každý se může podívat, zda je obyvatelem ghetta, či ne (zde). Aby nedošlo k omylu, my nejsme principiálně proti zavedení tzv. bezdoplatkových zón. Tyto však mají být v souladu se zákonem zavedeny cíleně na konkrétní problematická místa, zejména ubytovny. Nikoliv plošně! Rozhodnutí o zřízení tzv. bezdoplatkových zón, ghett je ze strany radnice vždy krajním, mimořádným řešením sociálně patologických jevů, kdy standardní řešení neúnosné sociální situace v konkrétním místě selhaly a nejsou možná.

Opět se musíme v nadepsané souvislosti ptát, proč vládnoucí koalice zrušila K-centrum, pilíř prevence a boje proti drogám v Orlové? Jak toto neodpovědné rozhodnutí zapadá do řešení sociálněpatologických jevů ?

Zdůrazňujeme, aby nevznikla nějaká panika, že zrušení doplatků na bydlení se netýká těch Orlováků, kteří již v Orlové v dané lokalitě – nově v ghettu, již žijí. Rozhodnutí se ale týká Orlováků, kteří se stěhují v rámci města a týká se nově příchozích lidí odjinud do výše uvedených sociálně vyloučených oblastí – ghett. V praxi rozhodnutí znamená, že tito lidé nedosáhnou na soc.dávku – doplatek na bydlení. Tímto budou za prvé „neprávem“ postiženy desítky slušných, ale bohužel sociálně slabších spoluobčanů, zejména matky s dětmi, invalidé, důchodci, kteří na tuto soc. dávku např. v případě snahy o výměnu bytu za menší (např. ovdovělí důchodci, ženy-samoživitelky po rozvodu apod.), rozhodnutím města nebudou mít právo. Druhou postiženou kategorií osob, kvůli které se cit. opatření zavádí, by měly být tzv. nepřizpůsobivé osoby, které by se do Orlové chtěly přistěhovat a doplatky na bydlení zneužívat. Volné byty v Orlové však již nejsou. V praxi zřízení ghett ale též znamená další zhoršení renomé Orlové, zhoršení „ratingu“ Orlové pro účely podnikání a investic, snížení cen nemovitostí aj. a tím postihne stovky dalších slušných Orlováků.

Diskuze Orlováků ke vzniku ghett překvapivě nebyla připuštěna. Prostě o nás bez nás.

Téma nebylo projednáno ani na zastupitelstvu města. Možná, že by Orlováci návrh vedení města podpořili, ale možná taky ne. Jedná se o velmi kontroverzní rozhodnutí.

My považujeme navrhované opatření za špatné, které ve svých důsledcích poškozuje Orlovou a Orlováky. Navíc cit. opatření nebylo vydáno v souladu se zákonem.

Uvědomují si vůbec představitelé vládnoucích Nezávislých, KSČM, Změny, Volím Orlovou a býv. SPD, co vlastně způsobili? Bohužel zřízením ghett v podstatné části našeho města vedení města jen fakticky odsouhlasilo popírané hodnocení „Obce v datech“, že Orlová patří na poslední 206. místo. Pro zajímavost zmiňujeme nejznámější ghetto v ČR – Chánov v Mostu („Dycky Most“), a jedno z nejdrsnějších ghett ve střední Evropě Luník IX v KošicichJe opravdu Orlová taky taková?

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů !  

Pozvánka na schůzi MO – 16.9.2019

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční  v pondělí dne 16.9.2019 od 17:30 hodin v DKMO v Orlové.

Program:

  1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
  2. Zprávy ze stranických orgánů
  3. Informace ze ZM
  4. Informace k akci „kotlíkový guláš“
  5. Informace o našich www stránkách
  6. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

Zpráva z mimořádného zastupitelstva města Orlová.

Mimořádné jednání ZMO proběhlo dne 18.7.2019. Na programu jednání byly dva body :

1) Komunální odpad – byl definitivně schválen vstup Města Orlová do Spolku pro nakládání s komunálním odpadem z.s., v němž hlavní roli hraje město Havířov, v čele s primátorem Bělicou.

Týmž Bělicou, který jako krajský šéf hnutí ANO nese odpovědnost za likvidaci naší orlovské nemocnice. Kupodivu tentokrát má plnou důvěru vedení našeho města. Že by tentokrát svou práci vedl ku prospěchu našeho města, nebo je to další past na Orlovou a s odpadovým hospodářstvím to dopadne podobně jako s naší nemocnicí ? Havířovská nemocnice na tzv. optimalizaci nemocnic samozřejmě vydělala.

Dalšími členy spolku jsou již jen Město Rychvald, Technické služby Havířov a naše SMO. Město Havířov je přímý akcionář nově vznikající společnosti a jeho TS jsou členem spolku. Město Orlová a jeho SMO jsou oba jen členy spolku, proč ten rozdíl ? A tak bychom mohli pokračovat.

Toto velmi kontroverzní rozhodnutí bylo přijato k našemu velkému a nemilému překvapení bez řádně připravených materiálů, unáhleně, předčasně, bez projednání možných alternativních řešení, které mohly Orlové přinést úspory v řádu miliónů korun, resp. každému Orlovákovi mohly ušetřit v peněžence v řádu tisíce korun. Např. dlouhodobě byl připravován projekt likvidace odpadu s ČEZ Dětmarovice, která, jak je známo, je dodavatelem tepla pro naše město. Další spolupráce, smlouva o likvidaci odpadů měla mít synergický efekt, který kromě jiného se reálně mohl projevit i na ceně tepla pro domácnosti Orlováků. Bohužel vedení města se nezabývalo otázkou, proč do spolku nevstoupili naši sousedé či jiné blízké obce – Karviná, Bohumín, Český Těšín, Petřvald, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Petrovice, Doubrava a desítky dalších. Město na svých stránkách vstup do spolku vychvaluje. Proč tedy jmenovaná ostatní města do spolku nevstoupila?

Zatím město chybovalo ve svých rozhodnutích (např. schodiště, hasičský vůz aj.) v řádech statisíců, či desetitisíců korun. V daném případě se jedná o prvou velmi kontroverzní a velkou investici v řádu desítek miliónů korun. Že si vedení města s pochybami o efektivnosti investice nedělá velkou hlavu svědčí např. diskusní příspěvek p. Petra Koláčka. Přitom se jedná o investici, která se týká díky povinnosti hradit poplatek za komunální odpad, peněženky každého Orlováka. Za pozornost stojí, že rozhodnutí bylo přijato většinou jednoho hlasu. A to hlasu „přeběhlíka“ z opozice za hnutí Ano p. Klimszi. Proč tak učinil je věcí hnutí ANO.

2) Smluvní pokuta pro „zhotovitele“ náměstí (týká se jen jednoho dílčího porušení smlouvy a ne pokuty za nevybudování náměstí) – v daném případě se rozhodovalo o schválení dohody, v níž město Orlová promíjí „zhotoviteli“ (v uvozovkách proto, že fakticky nebylo zhotoveno NIC, kromě díry) celých 50% z původně vyúčtované smluvní pokuty za porušení smlouvy o dílo sjednané mezi městem a zhotovitelem (KR + Stamont), a to částky Kč 37.500,-. V porovnání s výše uvedeným rozhodnutím v oblasti odpadů se tedy o „nic moc“ nejedná. Alespoň z pohledu těch Orlováků, pro které částka Kč 37.500,- nic neznamená, podobně jako tomu zřejmě je z pohledu vedení našeho města. Dle našeho názoru však i částka Kč 37.500,- se jen tak promíjet neměla a naopak se tyto peníze měly využít ke prospěchu města, např. pro činnost našich dětí v Domě dětí v Orlové, pro domov Vesna aj. Dle našeho názoru Orlová nemá na rozhazování, na plýtvání s penězi. Principiálně se jedná o naprosto špatné rozhodnutí města. Město Orlová mělo právo na úhradu smluvní pokuty v plné výši a bylo povinno ji vymáhat.

Za zmínku stojí, že právní odbor města se věcnou stránkou, tj. zda byla, či nebyla smluvní pokuta vyúčtována po právu, nezabýval. Je neuvěřitelné, že vedení města názor právního odboru nevyžaduje a rozhoduje na základě laického posouzení neprávníků z odboru investic. K čemu je právní odbor na úřadu? Co dělá tajemník úřadu, který samozřejmě má řídit a nese odpovědnost za činnost jak právního, tak i investičního odboru?

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů !

Zmatek ve členství politických stran a hnutí ve vládnoucí koalici v Orlové

Na oficiálních webových stránkách našeho města Orlová je uvedena politická příslušnost u Miroslava Chlubny, Kateřiny Plintové a Václava Kafky (všichni pol. přísl. Nezávislí) a u Petra Stuchlíka a Ondřeje Kaweckého (oba pol. přísl. Změna pro lidi) pol. příslušnost Koalice Nezávislí a Změna pro lidi. Žádná taková politická strana či hnutí s tímto názvem však neexistuje, není v rejstříku na ministerstvu vnitra zapsána. Existují dva subjekty samostatně -Nezávislí a samostatně Změna pro lidi. Nikdo nemůže být příslušníkem zároveň dvou pol. stran či hnutí souběžně. Nelze zaměňovat koaliční spolupráci s pol. příslušností. Lumír Firla je nestraník, přesto je u jeho jména uvedeno, že je politickým příslušníkem Nezávislých a Změny pro lidi. U zastupitelů Pavla Dendise, Vladimíra Elíze, Romana Owczarcyho a Luboslava Vršanského je uvedena pol. příslušnost SPD. Nám je však známo, že po rozkolu v SPD, kdy byla zrušena jejich moravskoslezská organizace, jmenovaní zastupitelé již členy SPD nejsou. Zda jsou již členy, popř. někteří z nich, nějakého jiné pol. uskupení, či jsou nestraníky, zatím nevíme. Každopádně stávající údaje na stránkách města o pol. příslušnosti jmenovaných nejsou správné.

Někomu se může zdát výše uvedené jako marginálie. Nicméně dle našeho názoru by u zastupitelů města jako členů nejvyššího orgánu našeho města mělo být jasně uvedeno, zájmy které strany či hnutí jmenovaní lidé zastupují, či se jedná o nestraníky. Těch chyb je ale příliš mnoho.

Starosta, dva místostarostové a tajemník úřadu a jejich kompetence dle oficiálních stránek města.

Z oficiálních webových stránek Města Orlová se dozvíme, že

  1. starosta Mgr. Miroslav Chlubna má na starosti interní audit a více už nic
  2. první místostarosta Miroslav Koláček nemá ve své kompetenci nic.
  3. druhá místostarostka Bc. Naděžda Kubalová rovněž nemá ve své kompetenci žádnou činnost, jinými slovy prostě rovněž nic.
  4. tajemník ing. Radomír Matušek pak má na starosti z celkem 14 odborů na městském úřadu jen svou kancelář (!), oddělení informačních technologií a odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad.

Zbytek úřad se řídí sám. Možná by to bylo pro úřad tak i lepší. 
Na prosincovém zastupitelstvu města však o kompetencích členů vedení města bylo rozhodnuto. Ptáme se, kdopak nese odpovědnost za správnou informovanost Orlováků na oficiálních webových stránkách města ?

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů !

Velké poděkování zdravotníkům naší nemocnice

Dne 2.7.2019 „slavíme“ 40. výročí založení naší orlovské nemocnice v Orlové-Lutyni. Orlovská nemocnice však existovala i před rokem 1979, a to v Orlové 1 nejdříve na bývalém zámku v zámeckém parku, pak na ulici Pod lipou. Jak víme, bohužel zdravotní péče v naší nemocnici už není a nebude poskytována v rozsahu, jak jsme dosud byli v Orlové zvyklí. Ve dnech 20.-21.6.2019 v Orlové ukončila činnost interna a chirurgie, další oddělení budou postupně následovat.

Chceme na tomto místě ještě jednou poděkovat všem zdravotníkům, kteří bojovali za zachování plné zdravotní péče v naší nemocnici do poslední chvíle- MUDr. Tomáši Knyblovi, MUDr. Bohuslavu Chwajolovi, zdravotním sestrám JIP, ortopedie, interny a dalším.

Bohužel stávající politické vedení města jednání s krajem nezvládlo.

My jako orlovští sociální demokraté jsme učinili pro záchranu naší nemocnice vše, co bylo v našich silách. Všech našich 14 krajských zastupitelů podpořilo zachování orlovské nemocnice, byť tito byli z různých koutů našeho kraje, i z Karviné a z Havířova.

Co bude dále s naší nemocnicí ukáží příští dny. Zatím víme, že v nemocnici k 31.12.2019 končí Domov Ambrosie. Do nemocnice se budou stěhovat klienti Domova z Petřvaldu Březiny, který je rovněž jako naše nemocnice ve vlastnictví kraje.

Co se stalo s nemocnicí je nám velmi líto.                          

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů! 

Osadní anabáze aktivního občana

Do našeho města se přistěhoval mladý manželský pár. Říkejme jim pán a paní „S“. Paní je na rodičovské dovolené s ročním potomkem, manžel zabezpečuje rodinu po materiální stránce, chodí do zaměstnání, pečuje o dům, je aktivní v politickém životě. Společně odrážejí občasný podiv lidí nad tím, proč se po zkušenostech ze zahraničí, kde léta pobývali a pracovali, tím spíš, že ani jeden z nich nemá kořeny v Orlové, přistěhovali právě k nám? Vždyť v Orlové je nejhorší vzduch z celé republiky! Ani další věci nejsou žádná výhra – máme tu drogy, nevalnou nabídku práce, málo zeleně, špatné dopravní propojení s okolními městy a hlavně, považte – nemáme letní koupaliště! … Mladé manžele zaráží do očí bijící nespokojenost části Orlovanů téměř se vším, s níž se nikde jinde ve světě nesetkali. Zejména když se jim zdá, že v porovnání s jinými městy na tom Orlová není vůbec špatně. Ale nenechají se odradit a koupí domek v okrajové části, v Zimném dole.

Pan S. je zvyklý aktivně se účastnit práce na věcech veřejných, takže jakmile zjistí, že v jeho novém bydlišti pracuje Osadní výbor zastupitelstva města „Zimný důl“, projeví zájem se na jeho činnosti podílet. Osloví tedy předsedu výboru pana Otaševiče prostřednictvím mailu nalezeného na webových stránkách Orlové a nabídne mu část svého volna, svoje znalosti, dovednosti a dobrou vůli podílet se na práci osadního výboru. Na jeho mail však několik týdnů nepřichází odpověď. Zkusí to tedy stejnou cestou ještě jednou a… zase nic! Pan S. se však není zvyklý vzdávat! Zavolá proto na městský úřad a požádá příslušnou paní referentku o pomoc, ve snaze se s předsedou osadního výboru Otaševičem přeci jen spojit. Úřednice přeposílá mail pana S. předsedovi výboru, který konečně odpovídá, zatím jen velmi stroze, a žádá telefonní číslo pana S. s tím, že mu následně zavolá. Pan S. telefonní kontakt obratem posílá, leč… telefon několik týdnů mlčí – opět žádná reakce.

Pan S. se ještě pokouší oslovit se žádostí o pomoc zastupitele, protože osadní výbory jsou ze zákona orgány zastupitelstva a to by v tom byl čert, aby výbor nereagoval na výzvu svého „zřizovatele“ – Zastupitelstva města Orlová! Jeden z jeho členů, zastupitel za opoziční ČSSD Roman Galia, se tedy na nejbližším jednání zastupitelstva ozve a interpeluje předsedu osadního výboru Zimný důl, leč znovu marně!

Na tomto místě by mohl příběh aktivního občana, který je již se svými silami „vnutit“ se do práce osadního výboru v koncích, opravdu skončit. Sám pan S. říká: „…Jako nový občan v této lokalitě jsem projevil zájem se účastnit zasedání výboru a také jsem se chtěl stát členem, chtěl jsem ve svém volném čase věnovat mé znalosti a zkušenosti na zdokonalení místa, kde žiji. Odpovědi a nečinnost pana předsedy mě překvapila a nakonec i odradila se někam vnucovat. Jako občanovi mi přijde škoda „mrhat“ lidmi, kteří chtějí ve svém okolí něco měnit k pozitivnímu … moje snaha stát se členem výboru skončila …“

Definitivní a doslova symbolickou tečnou za celou věcí byla odpověď starosty města na obsáhlý email, v němž mu nedávno pan S. vylíčil svou téměř půlroční snahu účastnit se aktivně dění ve městě a žádal o pomoc a nápravu. Odpověď Miroslava Chlubny zněla :

Dobrý den. Děkuji Vám za informace.“

Chráněno: Zápis z členské schůze MO ČSSD Orlová ze dne 17. 6. 2019

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Nefér výběrovka na restauraci Slávie

Rada města dne 27.3.2019 vybrala ze tří zájemců na pronájem restaurace Slávie v Orlové, s.r.o. K19K sport. Jedná se o firmu, která vznikla dne 20.3.2019, tj. týden před výběrovým řízením a v době uzávěrky přihlášek do výběrovky ještě vůbec neexistovala (!). Její majitelé jsou na úřadě jako doma (exstarosta a býv. zaměstnanec MěÚ a nynější ředitel městské přísp. organizace – blíže viz obch. rejstřík). Zabývala se rada města otázkou střetu zájmů u nového nájemce ? K19K sport samozřejmě nemá a stejně tak její majitelé s podnikáním v pohostinství žádnou zkušenost, na rozdíl od dalších dvou poražených uchazečů. Žádné nájemné tato firma nebude platit, resp. toto se bude hradit formou kontroverzních zápočtů za údajné zhodnocení pronajatých nebytových prostor. Je to náhoda, že si jmenovaní vybrali z více restaurací, které v Orlové jsou volné k pronájmu, zrovna tu v majetku města ? Předmět činnosti firmy je prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a hostinská činnost. Základní kapitál činí Kč 4.000,-. Sídlo firmy není v Orlové, jak by asi každý normálně očekával, ale v činžáku v Ostravě, na ulici Sládkova 372/8. Sídlo firmy není skutečné, ale virtuální za poplatek Kč 89,-/měsíc. Podobné praktiky s virtuálními sídly jsou zejména známé v podání různých „šmejdských“ firem. Víra ve fér výběrová řízení na úřadě města silně utrpěla. Od angažmá v dané věci zastupitele Ing. Tomáše Kuči se distancujeme. Angažmá zastupitele Ing. Tomáše Kuči v nadepsané záležitosti je dle jeho slov jeho ryze soukromou věcí. MO ČSSD s tímto nemá nic společného.

Nicméně, pokud již konečně po více jak půlročním zavření restaurace Slavie je tato znovu otevřena, tak ji přejeme, aby restaurace sloužila svému účelu a po nevydařeném startu dále fungovala již v duchu fair play.